Czasowniki modalne

(DIE MODALVERBEN)


W jêzyku niemieckim wyró¿niamy 6 czasowników modalnych:

  • müssen (musieæ)

  • können (móc, umieæ, potrafiæ)

  • dürfen (mieæ pozwolenie)

  • wollen (chcieæ)

  • sollen (mieæ powinnoœæ)

  • mögen (lubiæ, chcieæ)


Te czasowniki s¹ stosowane w po³¹czeniu z bezokolicznikiem, ale równie¿ mog¹ wystêpowaæ samodzielnie.


Przyk³ady:


Ich will eine Cola. Chcê colê.


Ich kann gut Deutsch sprechen. Umiem dobrze mówiæ po niemiecku.


Du musst noch zwei Tagen im Bett liegen. Musisz jeszcze dwa dni le¿eæ w ³ó¿ku.


Silke mag Sebastian. Silke lubi Sebastiana.


Hier darf man nicht rauchen. Tutaj nie wolno paliæ.


WOLLEN


osoba

Czasownik - wollen

ich

will

Du

willst

er

will

sie

will

es

Will

wir

wollen

ihr

wollt

sie

wollen

Sie

wollen


KöNNEN
osoba

Czasownik - können

ich

kann

Du

kannst

er

kann

sie

kann

es

kann

wir

können

ihr

könnt

sie

können

Sie

können


MüSSEN
osoba

Czasownik - müssen

ich

muss

Du

musst

er

muss

sie

muss

es

muss

wir

müssen

ihr

müsst

sie

müssen

Sie

müssenDüRFENosoba

Czasownik - dürfen

ich

darf

Du

darfst

er

darf

sie

darf

es

darf

wir

dürfen

ihr

dürft

sie

dürfen

Sie

dürfenSOLLENosoba

Czasownik - sollen

ich

soll

Du

sollst

er

soll

sie

soll

es

soll

wir

sollen

ihr

sollt

sie

sollen

Sie

sollenMöGENosoba

Czasownik - mögen

ich

mag

Du

magst

er

mag

sie

mag

es

mag

wir

mögen

ihr

mögt

sie

mögen

Sie

mögenCOPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u