Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone w języku niemieckim

W języku niemieckim często występują czasowniki, które oprócz czasownika bazowego mają dodany przedrostek (prawie zawsze jest to jeden z przyimków np. „auf”, lecz są to też zestawy liter, które osobno nie mają żadnego znaczenia np. „zer-”), nazywamy je czasownikami złożonymi. Czasownik, do którego dodamy taki przedrostek diametralnie zmienia swoje bazowe znaczenie.

 

CZASOWNIKI ROZDZIELNIE ZŁOŻONE


Przedrostki tworzące czasowniki rozdzielnie złożone:


 • ab

 • an

 • auf

 • aus

 • bei

 • ein

 • fern

 • fest

 • fort

 • her

 • hin

 • los

 • mit

 • nach

 • vor

 • weg

 • weiter

 • zu

 • zurueck

 • zusammenCzasowniki rozdzielnie złożone w zdaniu


Ich mache das Fenster auf. Przedrostek umieszczamy na

końcu zdania.

Otwieram okno.Przykładowe czasowniki rozdzielnie złożone:aufpassen – uważać


einladen – zapraszać


zumachen – zamykać


fernsehen – oglądać telewizję


mitbringen – przynieść ze sobą


!!!!!W wymowie akcent pada na przedrostek!!!!!!


PARTIZIP II od czasowników rozdzielnie złożonych


Jak wiemy, aby otworzyć czas przeszły Perfekt niezbędny jest Partizip II.


Tworzymy go przez dodanie przedrostka ge- do czasownika (oraz końcówki -t).


Jak zatem otworzyć Partizip II, jeśli czasownik posiada już jeden przedrostek?


Przykład


machen – robić


aufmachen – otwierać


Partizip II od machen – gemacht


Partizip II od aufmachen – aufgemacht

 

Przedrostek ge „wchodzi” między przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego a czasownik bazowy.

 

CZASOWNIK NIEROZDZIELNIE ZŁOŻONY


Drugą grupą czasowników złożonych są czasowniki nierozdzielnie złożone.


Przedrostki tworzące czasowniki nierozdzielnie złożone:


 • be

 • emp

 • ent

 • er

 • ge

 • miss

 • ver

 • zerPrzykłady czasowniki nierozdzielnie złożonych


verbringen – spędzać


zerstoeren – zniszczyć


erziehen – wychowywać


entstehen – powstać


sich erholen - wypoczywaćCzasowniki nierozdzielnie złożone w zdaniu


Przedrostek czasownika nierozdzielnie złożonego nie odłącza się od czasownika tak, jak to dzieje się w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych.


Przykład


Meine Sommerferien verbringe ich in Deutschland.


Moje wakacje spędzę w Niemczech.


!!!!!Przedrostków nie akcentujemy!!!!PARTIZIP II od czasowników nierozdzielnie złożonych


Standardowy przedrostek ge- nie zostaje dodany.


Sich erholen – sich erholt


OD POWYŻSZYCH REGUŁ JEST JEDEN WYJĄTEK


Czasownik złożony, który ma znaczenie pochodne od danego czasownika i przedrostka (w tym wypadku chodzi tylko o przyimki) jest zawsze rozdzielnie złożony.


Przykład:

czasownik UNTERHALTEN


halten – trzymać


unter – pod


unterhalten – podtrzymywać


Jest zatem rozdzielnie złożony


  Występuje również inne znaczenie czasownika złożonego unterhalten – zabawiać. W tym wypadku, ze względu na to, że jego znaczenia nie możemy rozszyfrować na podstawie znajomości czasownika bazowego i przyimka, czasownik ten jest nierozdzielnie złożony.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u