Czas zaprzeszły

PLUSQUAMPERFEKT


Czas zaprzeszły – Plusquamperfekt stosujemy, gdy chcemy podkreślić, że w przeszłości jakieś wydarzenie odbyło się wcześniej.


W praktyce stosujemy ten czas jedynie, gdy w zdaniu użyte jest następstwo czasów.


Jeżeli w pierwszym zdaniu użyty jest Plusquamperfekt to w drugim zastosujemy Imperfekt.

Jeżeli w pierwszym zdaniu użyty jest Perfekt to w drugim zastosujemy Präsens.


Jak zbudować czas zaprzeszły Plusquamperfekt?


Budowa jest podobna do Perfektu.


Czasownikiem posiłkowym jest w tym wypadku haben lub sein w czasie Imperfekt, czyli waren lub hatten. Partizip II nie ulega zmianie.


Przykład:


Nachdem ich meine Hausaufgabe gemacht hatte, ging ich schlafen. Po tym jak odrobiłem moją pracę domową, poszedłem spać.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u