Zaimek

(DAS PRONOMEN)


 1. ZAIMEK OSOBOWY (DAS PERSONALPRONOMEN)

   

  Zaimki osobowe zastępują rzeczownik. Odpowiadają zaimkom w języku polskim.


ja

ich

ty

du

on

er

ona

sie

ono

es

my

wir

wy

ihr

oni

sie

one

sie

Pan/Pani/Państwo

Sie

    • rzeczowniki rodzaju męskiego – ER

 • rzeczowniki rodzaju żeńskiego – SIE

 • rzeczowniki rodzaju nijakiego – ES

 • rzeczowniki liczby mnogiej - SIEodmiana zaimków osobowych przez przypadki


Przypadek

Liczba pojedyncza (Singular)

Nominativ

ich

du

er

sie

es

Genitiv

-

-

-

-

-

Dativ

mir

dir

ihm

ihr

ihm

Akkusativ

mich

dich

ihn

sie

es


Przypadek

Liczba mnoga (Plural)

Nominativ

wir

ihr

sie

Sie

Genitiv

-

-

-

-

Dativ

uns

euch

ihnen

Ihnen

Akkusativ

uns

euch

sie

Sie


 1. ZAIMEK DZIERŻAWCZY (DAS POSSESSIVPRONOMEN)

Zaimek ten mówi nam czyja jest dana rzecz.


Zaimki osobowe

Zaimki dzierżawcze

ich

mein

du

dein

er

sein

sie

ihr

es

sein

wir

unser

ihr

euer

sie

ihr

Sie

Ihr


Zaimek dzierżawczy wystepuje przed rzeczownikiem, który nie ma rodzajnika.

np.


Ich habe einen Kuli. - Mam długopis.

Das ist mein Kuli. - To jest mój długopis.


Odmiana zaimków dzierżawczych przez przypadki


 

Liczba pojedyncza

Przypadek

r. męski

r. żeński

r. nijaki

Nominativ

mein

ihre

dein

Genitiv

meines

ihrer

deines

Dativ

meinem

ihrer

deinem

Akkusativ

meinen

ihre

dein


 

Liczba mnoga

Przypadek

r. męski

r. żeński

r.nijaki

Nominativ

seine

Gentiv

seiner

Dativ

seinen

Akkusativ

seine 1. ZAIMEK PYTAJĄCY (DAS FRAGEPRONOMEN)


Miejsce zaimka w zdaniu jest na końcu zdania. Zaczynają się na literę W.


Najczęściej używane zaimki pytające:

 • wer? - kto?

 • wem? - komu?

 • Wessen? Czyj?

 • Wen? - kogo?

 • Was? Co?

 • Wann? Kiedy?

 • Wo? Gdzie?

 • Woher? Skąd?

 • Wohin? Dokąd?

 • Wie? Jak? Jaki? Jaka? Jakie?

 • Wie viel? Ile?

 • Możemy skonstruować zaimek pytający przez dodanie do pytajnika wo? Przyimka, który łączy się przez rekcje z używanym czasownikiem, czasami literą R np.

bestehen aus – składać się z


Wo + R + aus besteht das? Woraus besteht das? - Z czego to się składa?


Schreiben mit – pisać czymś


Wo + mit schreibst du? Womit schreibst du? Czym piszesz?


Tak konstruujemy pytajniki, kiedy pytamy o rzeczy, zaś kiedy pytamy o ludzi przyimek stoi na początku a za nim pytajnik do przypadku, który odpowiada danej rekcji, czyli w celowniku – Dativ – wem?, zaś w bierniku – Akkusativ – wen? Przyimek i pytajnik piszemy oddzielnie np.


warten auf Akkusativ– czekać na


Auf wen wartest du? Na kogo czekasz?


Sich treffen mit – spotykać się z


Mit wem triffst du? - Z kim się spotykasz?


W pytaniu nie zawsze musi być użyty pytajnik.

W języku niemieckim nie ma słowa czy? Zastępuje go czasownik użyty na początku zdania np.


Magst du mich? Czy mnie lubisz?


 1. ZAIMKI NIEOSOBOWE – MAN I ES


W języku niemieckim zawsze stosujemy zaimek, nie ma podmiotu domyślnego np. Ich tanze. Tańczę.


Tą funkcję przejęły pośrednio zaimki nieosobowe man i es.

 

1. Kiedy nie znamy osoby, która daną czynność wykonuje, lub chcemy uogólnić stosujemy zaimek nieosobowy – man np.


Hier darf man nicht rauchen. Tu nie można palić. In Deutschland trinkt man viel Bier. W Niemczech pije się dużo piwa.


 1. Natomiast zaimek nieosobowy es stosujemy, gdy

 • jest to opis pogody np. Es regnet. Pada deszcz.

 • w wyrażeniach typu:

  Es ist schon zu spät. Jest już za póżno.

Mir geht es gut. U mnie dobrze.

Es gibt hier viel Kinos. Znajduje się tu dużo kin

Es tut mir Leid. Przykro mi


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u