Zaprzeczenie

( DIE NEGATION)


W języku niemieckim możemy zastosować dwa wyrazy, jeżeli chcemy zaprzeczyć.


KEIN


Stosujemy, aby zaprzeczyć rzeczownik. Miejsce kein w zdaniu jest zawsze przed rzeczownikiem bez rodzajnika.


Kein odmienia się tak samo jak rodzajnik nieokreślony w liczbie pojedynczej oraz rodzajnika określonego liczby mnogiej


Przykłady


Hast du eine Schwester? Masz siostrę?

Nein, ich habe keine Schwester. Nie, nie mam siostry.


NICHT


Nicht stosujemy, aby zaprzeczyć całe zdanie, czasownik przysłówek lub przymiotnik.


Machst du deine Hausaufgabe? Robisz swoją pracę domowę?

Nein, ich mache meine Hausaufgabe nicht. Nie, nie robię mojej pracy domowej.


Silke ist nicht nett. Silke nie jest miła.
DOCH


Odpowiadając na pytania zazwyczaj stosujemy Ja-tak lub Nein – nie. Czasami jednak można powiedzieć Doch – przecież.


Doch stosujemy odpowiadając na pytanie, które ma w sobie przeczenie, a my się z nim nie zgadzamy.


Willst du keinen Kaffee? Nie chcesz kawy.

Doch, ich will einen Kaffee. Chcę kawy.COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, PORTAL EDUKACYJNY stat4u