Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
WWW: www.uksw.edu.pl
E-mail: promocja@uksw.edu.pl
Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Telefon: 022 561 89 14.
Fax: 022 569 96 93.
Rok powstania: 1954r.

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Administracja administracja publiczna stosunki międzynarodowe i integracja europejska Archeologia Biologia Chemia - chemia fizyczna - chemia organiczna Europeistyka Filologia Polska - specjalizacja nauczycielska - specjalizacja edytorska - komunikacja językowa - specjalizacja teatrologiczna - specjalizacja filmoznawcza Filozofia - historia filozofii - filozofia Bytu, Boga i religii - teoria poznania i filozofia języka - etyka - filozofia przyrody - logika i metodologia nauk Fizyka - fizyka doświadczalna - fizyka teoretyczna Historia - historia literatury wczesnochrześcijańskiej - muzykologia kościelna Historia Sztuki Informatyka Informatyka i Ekonometria - zastosowania informatyki Inżynieria Środowiska - ochrona zasobów naturalnych Kulturoznawstwo Matematyka - zastosowania matematyki - matematyka teoretyczna Nauki o Rodzinie Nauki ścisłe - informatyka stosowana - fizykochemia materiałów Ochrona Środowiska Pedagogika - pedagogika społeczno-opiekuńcza i andragogika - pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Politologia - polityka międzynarodowa i integracja europejska - polityka społeczna i gospodarcza - marketing polityczny i socjologia polityki - kultura i etyka polityczna - studium pracy socjalnej praca socjalna i pomoc społeczna Prawo Prawo Kanoniczne - specjalność kanoniczno-cywilna - specjalność kanoniczna Psychologia - psychologia ogólna, metodologia badań i psychodiagnostyka - psychologia kliniczna i osobowości - psychologia zdrowia i niepełnosprawności - psychologia rozwojowa, wychowawcza i rodziny - psychologia pracy i stresu - psychologia sądowa i penitencjarna Socjologia Stosunki Międzynarodowe - specjalność europejska - specjalność amerykańska Teologia - teologia ogólna - edukacja medialna i dziennikarstwo - misjologia - teologia kultury - nauczycielsko-katechetyczna - katechetyczno-pastoralna - turystyka krajów biblijnych. Po ukończeniu studiów można uzyskać tytuł licencjata (3 lata studiów) bądź tytuł magistra (5 lat studiów, w czym 3 lata studiów na poziomie licencjackim oraz 2 lata na poziomie dwuletnich studiów uzupełniających).
Tryby prowadzenia zajęć:

zajęcia są prowadzone w trybie zarówno stacjonarnym (bezpłatne) jak też niestacjonarnym (płatne).
Opis szkoły:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów, ale kontynuuje długoletnie tradycje akademickie. Jest to państwowa uczelnia wyższa o inspiracji chrześcijańskiej. Statut Uniwersytetu zobowiązuje całą akademicką wspólnotę do pielęgnowania i rozwijania wartości ogólnoludzkich, chrze?cijańskich i narodowych. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) powołany został ustawą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 r. na bazie istniejącej od 1954 Akademii Teologii Katolickiej. Uniwersytet od początku rozwijał się bardzo szybko, zarówno pod względem struktury, jak i liczby studentów.
Dodatkowe atuty:

UKSW dzisiaj to: jesteśmy najczęściej wybieraną uczelnią w Polsce Ponad 16 000 studentów, 26 kierunków studiów, w tym dwie nowości:Informatyka i Europeistyka, 55 kół naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje umiejętności i predyspozycje, 64 aktualne umowy z 55 uczelniami partnerskimi w następujących krajach: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Chiny, Ukraina. Rozszerzona Karta Erasmusa na lata 2007-2013, przyznawana przez Komisję Europejską z możliwością realizowania zagranicznych praktyk studenckich. Przynależność UKSW do międzynarodowych stowarzyszeń akademickich FIUC oraz FUCE. Wykładowcy UKSW reprezentują naszą uczelnię i kraj w takich organizacjach międzynarodowych jak m.in. European Society for Research in Ethics "Societas Ethica", The International Council of Global Bioethics, European Association for Population Studies, Population Association of America, Görres-Gesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Kuratorium Instytutu im. Herdera w Marburgu, Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosphie, Paris X-Nanterre Network European Association of Law Faculties, British Institute of International and Comparative Law. Uczestnictwo UKSW w europejskich projektach Tempus (Tempus Phare Joint European Projects). Program mobilności MOST-stypendia krajowe do 19 uczelni w Polsce. Ponad 1000 zatrudnionych pracowników, wśród nich 762 to nauczyciele akademiccy. Ponad 200 cudzoziemców. Około 700 doktorantów, w tym cudzoziemcy. Około 200 osób niepełnosprawnych. Ponad 4000 osób korzystających z zaplecza socjalnego (stypendia socjalne oraz naukowe), w tym cudzoziemcy. 8000 osób skorzystało z usług poradnictwa, informacji zawodowej oraz szkoleń w Biurze Karier Ponadto: Chór akademicki o międzynarodowej renomie, Teatr akademicki, występujący nie tylko w kraju, ale też za granicą, Wydawnictwo z wieloletnią tradycją. Laureat nagród i wyróżnień, m.i. FENIKS 2004, Targów w Krakowie (2005), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006). W roku 2007 nominacja do nagrody za najlepszy podręcznik i skrypt akademicki. W roku 2008 nagroda Targów w Krakowie za najlepszy podręcznik i skrypt akademicki. Jedyna w Polsce Studencka Poradnia Prawna, udzielająca porad nie tylko w zakresie prawa państwowego, ale także - co świadczy o jej unikalności- z zakresu prawa kanonicznego. Biblioteka, posiadająca niezwykle cenny księgozbiór, od inkunabułów (książki drukowane od 1500 roku), przez starodruki, cenny XIX-wieczny zbiór, po wydawnictwa elektroniczne. Komfortowe warunki rekrutacji-Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe: Wydział Teologiczny www.teologia.uksw.edu.pl Podyplomowe Studium: Organizacja i Zarzšdzanie w Ochronie Zdrowia (ITR) tel./fax 048 360 92 78, radom@uksw.edu.pl, ul. Młyńska 23/25, 26-612 Radom Podyplomowe Studium: Wychowanie do życia w Rodzinie (ITR) tel./fax 048 360 92 78, radom@uksw.edu.pl, ul. Młyńska 23/25, 26-612 Radom Studia Podyplomowe z Teologii Ogólnej (ITR/CMB) tel./fax 048 360 92 78, radom@uksw.edu.pl, ul. Młyńska 23/25, 26-612 Radom Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie tel. 022 751 38 99, fax 0 22 732 02 97, psnr@uksw.edu.pl, www.isnr.uksw.edu.pl, ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (ITR) tel./fax 048 360 92 78, radom@uksw.edu.pl ul. Młyńska 23/25, 26-612 Radom Podyplomowe Studium Teologii tel./fax 022 839 52 86, wtz@uksw.edu.pl, www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Podyplomowe Studium Misjologii tel./fax 022 839 52 86, wtz@uksw.edu.pl, www.misjologia.uksw.edu.pl ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tel. 022 839 83 05, lewtoni@wp.pl, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne tel./fax 022 839 52 86, wtz@uksw.edu.pl, www.teologia.niestacjonarna.uksw.edu.pl ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej tel./fax 022 839 52 86, wtz@uksw.edu.pl, www.niestacjonarna.teologia.uksw.edu.pl ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Wydział Filozofii Chrześcijańskiej www.wfch.uksw.edu.pl Podyplomowe Studium Filozofii tel. 022 569 68 06; e-mail: sekretariat_wfch@uksw.edu.pl, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pokój 301, 01-938 Warszawa Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień tel. 022 569 96 24 lub 517 643 149; relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl, ul Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1426, 01-938 Warszawa Podyplomowe Studium Zagrożeń Kulturowych i Cywilizacyjnych tel./fax: 022 569 68 06, e-mail: sekretariat_wfch@uksw. edu.pl 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 301 Podyplomowe Studium z Psychologii Transportu tel. 022 569 96 01, psychologiaz@uksw.edu.pl ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, 01-938 Warszawa Podyplomowe Studium "Mediacje rodzinne" tel. 500 235 803, e-mail: m.jerzak@uksw.edu.pl, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, 01-938 Warszawa Podyplomowe Studium z Filozofii Praktycznej tel. 022 569 68 06; e-mail: eliom@uksw.edu.pl ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 301, 01-938 Warszawa Wydział Nauk Historycznych i Społecznych www.wnhis.uksw.edu.pl Dziedzictwo myśli Jana Pawła II tel. 022 560 97 16, tel. 022 561 89 95, wnhisz@uksw.edu.pl ul. Wóycickiego 1/3 (budynek 23), 01-938 Warszawa Wydział Prawa i Administracji www.wpia.uksw.edu.pl Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej tel. 022 569 97 64, fax 022 569 96 53, psfsue@uksw.edu.pl, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 17, pokój nr 1707 Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych tel. 022 569 97 04, fax 022 569 97 05, administracja_stacjonarna@uksw.edu.pl 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bl. 17, pokój nr 1717B Szkoła Prawa Rosyjskiego prawo_rosyjskie@uksw.edu.pl, slawomir.godek@wp.pl, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17 Wydział Nauk Humanistycznych www.wnh.uksw.edu.pl Podyplomowe Studia Polonistyczne tel. (0-22) 561 89 03, sekretariatpsp@uksw.edu.pl ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego tel. 022 561 89 97, kkiszelewska@uksw.edu.pl ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Podyplomowe Studium Logopedyczne tel. 022 561 89 97, kkiszelewska@uksw.edu.pl ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą mgr inż. Tatiana Frydrych tel./fax 022 561 89 03, polonistyka@uksw.edu.pl, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych www.pedagogika.uksw.edu.pl Pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych pedagogika@uksw.edu.pl, 022 56 99 671, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 11, Warszawa Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną pedagogika@uksw.edu.pl, 022 56 99 671, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 11, Warszawa Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych. www.wmp.uksw.edu.pl Podyplomowe Studium Fizyki tel. 022 847 16 51, rzazew@ifpan.edu.pl, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa Podyplomowe Studium Matematyki tel./fax: 022 569 96 70, e-mail: matematyka@uksw.edu.pl, ul. Wóycickiego 1/3, Auditorium Maximum, pok. 113, 01-938 Warszawa.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u