Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie; The Higher School of Pedagogy of the Society of Public Knowledge in Warsaw
WWW: www.wsptwp.eu
E-mail: kancelaria@wsptwp.eu
Adres: ul. Pandy 13, 02 - 202 Warszawa.
Telefon: 22 823 66 23 wew. 141.
Fax: 22 823 66 69.
Data powstania: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie do rejestru MENiS została wpisana w 1993r. pod nr 20 zamykając drugą dziesiątkę powołanych do życia uczelni niepaństwowych w Polsce.

Certyfikat
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Wydziały

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie - Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

ul. Katowicka 27
40-173 Katowice
tel. 32 351 37 31
faks 32 258 27 06
e-mail: katowice@wsptwp.eu

Kierunki:

Pedagogika
Studia I stopnia
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • doradztwo kariery z public relations
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią
Studia II stopnia
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • doradztwo personalne i coaching kariery
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • edukacja medialna i wirtualna
 • terapia pedagogiczna
Praca socjalna
Studia I stopnia
 • praca socjalna w środowisku rodziny
Studia II stopnia
 • superwizja w pomocy społecznej
 • planowanie strategiczne w usługach społecznych
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach KnO (Kształcenie na Odległość), studia I i II stopnia

Praca socjalna
Studia I stopnia
 • praca socjalna w środowisku rodziny
 • organizowanie społeczności lokalnej
Pedagogika
Studia I stopnia:
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią
Praca socjalna
Studia II stopnia:
 • superwizja w pomocy społecznej
 • planowanie strategiczne w usługach społecznych
Pedagogika
Studia II stopnia:
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią
Studia podyplomowe
 • wychowanie przedszkolne
 • wychowanie przedszkolne z elementami metodyki Wygotskiego
 • pedagogika M. Montessori
 • edukacja wczesnoszkolna
 • socjoterapia
 • terapia pedagogiczna z logopedią
 • edukacja medialna i wirtualna
 • coaching i mentoring w edukacji
 • przygotowanie pedagogiczne
 • terapia zajęciowa z arteterapią
 • organizacja i zarządzanie w oświacie
 • opiekun dzienny z językiem obcym
 • organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
 • asystent osoby starszej z językiem obcym
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie - Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

ul. Sikorskiego 23
10-088 Olsztyn
tel. 89 542 75 36
faks 89 542 80 02
e-mail: olsztyn@wsptwp.eu

Kierunki:

Pedagogika
Studia I stopnia
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • pedagogika kreatywności
 • nowe media w pedagogice
 • geragogika - opieka nad osobą starszą z językiem niemieckim
 • resocjalizacja z pracą sądową
Studia I stopnia KnO (Kształcenie na Odległość): pedagogika
 • doradztwo personalne i zawodowe z coachingiem
 • komunikacja i marketing społeczny
Studia podyplomowe
 • innowacja i kreatywność w edukacji
 • doradztwo kariery i coaching
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • mediator szkolny i środowiskowy
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Lublinie

ul. Słowicza 3
20-336 Lublin
tel. 81 745 83 96
faks 81 745 83 96 wew. 12
e-mail: lublin@wsptwp.eu

Kierunki:

Pedagogika
Studia I stopnia
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • pedagogika kreatywności
 • nowe media w pedagogice
 • geragogika- opieka nad osobą starszą z językiem niemieckim
 • resocjalizacja z pracą sądową
Studia I stopnia KnO (Kształcenie na Odległość): pedagogika
 • doradztwo personalne i zawodowe z coachingiem
 • komunikacja i marketing społeczny
Studia podyplomowe
 • innowacja i kreatywność w edukacji
 • doradztwo kariery i coaching
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • mediator szkolny i środowiskowy
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Człuchowie

Kierunki:

Politologia
Studia I stopnia
 • bezpieczeństwo publiczne
 • polityka regionalna i samorządowa
 • komunikacja społeczna i PR
 • polityka turystyczna
 • regionalna polityka społeczna
Studia podyplomowe
 • doradztwo zawodowe z coachingiem
 • organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa
tel. 22 822 96 23
faks 22 668 86 28
e-mail: warszawa@wsptwp.eu

Kierunki:

Pedagogika
Studia I stopnia
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią (nauczycielska)
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką specjalną (nauczycielska)
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową i profilaktyką społeczną
 • doradztwo zawodowe z coachingiem
Studia II stopnia
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią 2,5 letnie
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
 • terapia pedagogiczna z logopedią
 • doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z tutoringiem i opieką paliatywną
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową i profilaktyką uzależnień
Politologia
Studia I stopnia
 • samorząd terytorialny i nowe zarządzanie publiczne
 • współczesne stosunki międzynarodowe z dyplomacją i lobbingiem
 • Partnerstwo Wschodnie- aspekty politologiczne i gospodarcze
 • przywództwo i planowanie strategiczne
Studia podyplomowe
 • logopedia
 • terapia pedagogiczna z logopedią
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
 • pedagogika kreatywna i nowe metody w dydaktyce
 • edukacja medialna i wirtualna
 • odpowiedzialność społeczna i etyka w organizacjach
 • interwencja kryzysowa - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Studia II stopnia KnO (Kształcenie na Odległość): pedagogika
 • doradztwo zawodowe z coachingiem
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią (nauczycielska)
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią 2,5 letnie (nauczycielska)
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori (nauczycielska)
Studia II stopnia KnO (Kształcenie na Odległość): politologia
 • samorząd terytorialny i nowe zarządzanie publiczne
 • współczesne stosunki międzynarodowe z dyplomacją i lobbingiem
 • marketing polityczny
 • bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
 • przywództwo i planowanie strategiczne
Studia podyplomowe KnO (Kształcenie na Odległość)
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori (nauczycielska)
 • edukacja przedszkolna z logopedią (nauczycielska)
 • terapia pedagogiczna z logopedią
 • pedagogika przedszkolna M. Montessori (w porozumieniu z PIM), nauczycielska
 • pedagogika przedszkolna M. Montessori z terapią pedagogiczną (w porozumieniu z PIM), nauczycielska
 • zarządzanie oświatą
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

Plac Jana Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
tel. 91 422 51 32; 91 422 51 66
faks 91 422 51 21
e-mail: szczecin@wsptwp.eu

Kierunki:

Pedagogika
Studia I stopnia
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe
 • logopedia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem
 • bezpieczeństwo i higiena pracy - edukacja i zarządzanie bezpieczeństwem
 • pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • etyka - studia kwalifikacyjne dla nauczycieli
 • edukacja medialna i wirtualna
 • gerontopedagogika
 • zarządzanie i organizacja w pomocy społecznej
Tryby prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny
 • niestacjonarny
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna WSP TWP w Warszawie istnieje od 1993 roku i jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce. Uczelnia proponuje naukę na trzech kierunkach studiów: pedagogika, politologia i praca socjalna. Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich oraz magisterskich uzupełniających studiów II stopnia. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz liczne szkolenia otwarte i warsztaty organizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obok tradycyjnych form nauczania prowadzone są także zajęcia przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, tzw. KnO. Studenci WSP TWP w Warszawie mają możliwość zdobycia gruntownej wiedzy i kwalifikacji bez względu na położenie geograficzne. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w sześciu miastach Polski: w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie oraz w Człuchowie.

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie jest jedną z największych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie WSP TWP w Warszawie. Siedzibę Wydziału, składającą się z nowoczesnego kompleksu budynków, wyposażono w multimedialny sprzęt, komputery oraz Bibliotekę Główną. Dzięki Wirtualnemu Dziekanatowi studenci posiadają dostęp do bieżących informacji (m.in. do harmonogramu zajęć, wykazu obowiązujących rygorów, dyżurów nauczycieli akademickich).
Na Wydziale prowadzone są zajęcia na kierunku pedagogika i politologia, także w ramach studiów podyplomowych i w przypadku studiów KnO (Kształcenie na Odległość). Doskonałą jakość uczenia zapewnia system organizacyjny oraz znakomita kadra naukowo-dydaktyczna, która zwraca szczególną uwagę na kształcenie specjalistyczne.
Na Wydziale funkcjonuje również Samorząd Studencki który uczestniczy we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych na Wydziale. Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia socjalne i zapomogi.
WSP TWP w Warszawie jest partnerem programu Erasmus. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz wysyła studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych na staże do uczelni w Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Grecji, Belgii oraz na Cypr.

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych (WNSP) w Katowicach jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie i jednym z największych wydziałów uczelni. Na Wydziale prowadzone są zajęcia na kierunku pedagogika i praca socjalna, także w ramach studiów podyplomowych i w przypadku studiów KnO (Kształcenie na Odległość). Doskonałą jakość uczenia zapewnia system organizacyjny oraz znakomita kadra naukowo-dydaktyczna, która zwraca szczególną uwagę na kształcenie specjalistyczne.
Dynamicznemu rozwojowi katowickiej jednostki organizacyjnej towarzyszy uruchamianie nowych specjalności, które dostosowane są do zainteresowań młodzieży oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Wydział kładzie duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką. Studenci odbywają praktyki zawodowe oraz mają możliwość skorzystania z dodatkowych przedmiotów z zakresu kreatywności i innowacyjności w ramach realizowanych projektów unijnych. Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału to stabilny, interdyscyplinarny zespół fachowców, legitymujący się bogatą wiedzą, doświadczeniem i znaczącym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych powstał w 2000 roku i jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Dysponuje on własną bazą dydaktyczną, wyposażoną w nowoczesne pracownie komputerowe i bibliotekę. Budynek Wydziału znajduje się w centrum miasta, jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału to stabilny, interdyscyplinarny zespół fachowców, legitymujący się bogatą wiedzą, doświadczeniem i znaczącym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

Wydział Zamiejscowy w Lublinie jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Dynamicznemu rozwojowi Wydziału towarzyszy uruchamianie nowych specjalności, które dostosowane są do zainteresowań młodzieży oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.
Kładziemy duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką. Studenci WZ w Lublinie odbywają praktyki zawodowe oraz mają możliwość skorzystania z dodatkowych przedmiotów z zakresu kreatywności i innowacyjności w ramach realizowanych projektów unijnych.
Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału to stabilny, interdyscyplinarny zespół fachowców, legitymujący się bogatą wiedzą, doświadczeniem i znaczącym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

Wydział Zamiejscowy w Człuchowie jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
Państwowa Komisja Akredytacyjna dla Wydziału Zamiejscowego w Człuchowie w roku 2004 i 2011 wydała ocenę pozytywną, uzasadniając swą ocenę spełnieniem wymagań kadrowych, programowych, organizacyjnych i jakości kształcenia w stopniu przekraczającym obowiązujące standardy kształcenia.
Wydział prowadzi kształcenie w obszarze nauk społecznych o profilu akademickim i praktycznym. Program kształcenia jest zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w oparciu o standardy kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Efekty kształcenia uzyskiwane są przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych takich jak: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, mentoriale, praktyki.
Proces dydaktyczny wspomagany jest nowoczesnymi urządzeniami technik informatycznych, multimedialnych, a także przez wykorzystanie systemu e-learningu.
Infrastruktura Wydziału dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i niedowidzenia. Metody i formy kształcenia dobierane są w zależności od indywidualnych predyspozycji studentów, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych.
Wydział posiada certyfikat „Gwarancja Najwyższej Jakości” wydany przez Administratora Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii, a także Certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne – laboratorium ECDL uprawniający do prowadzenia kursów i egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie rozpoczęła swoją działalność w Szczecinie w 1994 r. Wydział otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest potwierdzeniem wysokiego i zgodnego ze standardami nauczania poziomu kształcenia. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia dzięki pracownikom naukowo-dydaktycznym, legitymującym się znaczącym dorobkiem naukowym, jak również doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym w zakresie nauczanych przedmiotów.
Biblioteka Wydziałowa, z jej infrastrukturą informatyczno-informacyjną oraz oddzielne stanowisko komputerowe do pracy bibliotekarza, jest istotnym zapleczem dla dydaktyki. Oferujemy dostęp do publikacji w formie tradycyjnej, dając możliwość korzystania z książek, czasopism, także przez katalog elektroniczny PROLIB. W bibliotece zgromadzono podręczniki akademickie, encyklopedie, leksykony, słowniki – łącznie ponad 10 597 woluminów, ponadto w bibliotece znajdują się materiały multimedialne do nauki języków obcych, ok. 300 sztuk płyt CD, DVD z nagranymi kontentami, głównie z przedmiotów związanych z prowadzonym kierunkiem studiów. Od kilku lat na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie prężnie działa Samorząd Studencki, który we współpracy z Akademickim Biurem Karier organizuje rozmaite imprezy i akcje wsparcia dla instytucji z naszego miasta i regionu (np. Paczka dla Zwierzaczka, paczki dla Domu Samotnej Matki i Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci).
Dodatkowe atuty:

WSP TWP w Warszawie jest jedną z największych Uczelni niepaństwowych w kraju. Największym atutem uczelni jest edukacja humanistyczna na najwyższym poziomie za przystępną cenę. Na naszej stronie znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne wskazówki i informacje związane z procesem rekrutacyjnym w roku akademickim 2007/2008. W trosce o Państwa płynne przejście przez proces rekrutacyjny, umieściliśmy instrukcje obsługi elektronicznej rejestracji kandydatów. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z odpowiednimi Wydziałami Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, w całej Polsce.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia w podejmowaniu decyzji!

Od początku istnienia WSP TWP w Warszawie przyznawała studentom - z własnych środków - stypendia naukowe i socjalne. Od roku 2004 istnieje możliwość korzystania ze stypendiów finansowanych również przez budżet państwa. O stypendia mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
Każdego roku Uczelnia organizuje wyjazd studyjny do centrów zarządzania Unią Europejską. Liczne kontakty zagraniczne umożliwiają wyjazdy na studia zagraniczne/staże do Austrii, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Prowadzimy studia podyplomowe.
Szczegółowych informacji należy zasięgać w Wydziale, na którym pragnie się podjąć naukę.


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u