Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Akademia Pomorska w Słupsku
WWW: www.pap.edu.pl
E-mail: rektor@pap.edu.pl
Adres: 76-200-Słupsk, ul.Arciszewskiego 22a.
Telefon: (059) 840 53 28.
Fax: (059) 840 54 75.
Rok powstania: 1962r.
Zdjęcie1
Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Kierunki oraz uprawnienia
Tryby prowadzenia zajęć:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia podyplomowe
Opis szkoły:

Akademia Pomorska w Słupsku jest uczelnią publiczną, największą na Pomorzu Środkowym i trzecią pod względem wielkości w województwie pomorskim. Swoją bogatą, ponad 40 – letnią historię rozpoczęła w 1969 roku, kiedy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. Nr 18 poz. 134) powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską, na bazie istniejącego od 1957 roku Studium Nauczycielskiego. Prężny rozwój uczelni sprawił, że w roku 1974 możliwe stało się przekształcenie w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Podejmowane od tego momentu liczne działania, ostatecznie pozwoliły spełnić wszystkie wymogi ustawowe, co w 2000 r. zaowocowało otrzymaniem statusu akademickiego, a WSP stało się Pomorską Akademią Pedagogiczną. Senat PAP podjął jednak starania dotyczące zmiany nazwy na obecnie istniejącą. Celem tej decyzji było podkreślenie różnorodności kierunków i specjalności kształcenia, jak również stopniowego odchodzenia od typowo nauczycielskiego profilu nauczania.

Obecnie struktura uczelni obejmuje trzy wydziały: Edukacyjno-Filozoficzny, Matematyczno-Przyrodniczy oraz Filologiczno-Historyczny, w ramach których działa 9 instytutów i 3 katedry. Uczelnia posiada jednostki ogólnouczelniane: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane oraz Bibliotekę Główną, jak również międzywydziałowe: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne oraz Studium Informatyki. Decyzją Senatu AP w Słupsku w roku 2008 powołano także jednostki wydziałowe: Akademickie Centrum Czystej Energii, którego zadania koncentrują się wokół wykonywania badań naukowych, ekspertyz, doradztwa oraz edukacji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko naturalne, a także Centrum Nowoczesnych Metod Wychowania i Przeciwdziałania Patologiom, które świadczy usługi w formie warsztatów, kursów z zakresu metod wychowawczych, działań prewencyjnych i resocjalizacyjnych. Wydział Filologiczno – Historyczny i Matematyczno – Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio – w zakresie historii oraz biologii. Ponadto aktualnie rozpatrywany jest przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów wniosek AP w Słupsku o uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora z zakresu literaturoznawstwa.

Aktualnie na 15 kierunkach i ponad 60 specjalnościach kształci się ok. 6 tys. studentów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Na poziomie II stopnia AP kształci na następujących kierunkach: filologia polska, filologia rosyjska, historia, biologia, geografia, pedagogika, matematyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, natomiast na poziomie I stopnia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, filologia germańska, fizyka, fizyka techniczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, filozofia, kulturoznawstwo filologia polska, filologia rosyjska, historia, biologia, geografia, pedagogika, matematyka oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wszystkie kierunki i specjalności zostały pozytywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Akademia Pomorska w Słupsku konsekwentnie dąży do stałego wzbogacania oferty edukacyjnej oraz podwyższania poziomu kształcenia. W 2009 r. po raz pierwszy w historii uczelni został uruchomiony kierunek inżynierski – fizyka techniczna. W roku akademickim 20010/11 planowane jest uruchomienie kolejnych kierunków studiów: politologii, zdrowia publicznego, pracy socjalnej, ochrony środowiska, socjologii oraz kolejnego kierunku inżynierskiego - edukacji informatyczno – technicznej. Gwarancją utrzymania wysokiego poziomu kształcenia jest profesjonalna kadra wykładowców z Polski, Europy Zachodniej i Wschodniej oraz nowoczesna baza dydaktyczna Uczelni, która obejmuje pracownie oraz laboratoria wyposażone zgodnie z najnowszymi trendami.

Łączna powierzchnia bazy dydaktycznej obejmuje 9,92 ha i składa się na nią:
 • kampus akademicki mieszczący się przy ul. Arciszewskiego 22 w Słupsku (obejmuje: 2 budynki Wydziału Filologiczno – Historycznego, 1 budynek Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego, Bibliotekę Główną, Osiedle Akademickie),
 • reprezentacyjny budynek przy ul. Westerplatte 64, w którym mieści się Wydział Edukacyjno – Filozoficzny oraz Katedra Nauk o Zdrowiu; po remoncie kolejnego piętra będzie to również siedziba władz uczelni.
 • budynek przy ul. Partyzantów 27, w którym mieści się Instytut Geografii oraz Instytut Muzyki
 • budynek przy ul. Słowiańskiej 8, w którym działa Instytut Neofilologii,
 • budynek mieszczący się przy ul. Bauera 14, gdzie swoją siedzibę ma Katedra Filozofii.


Akademia Pomorska otwiera się na Europę i świat. Prowadzi współpracę międzynarodową z 40 uczelniami, zaś podpisane umowy stwarzają możliwość realizacji dwustronnych projektów naukowo- badawczych, indywidualnej współpracy nauczycieli akademickich, wymiany pracowników, organizacji konferencji i sympozjów naukowych. Aktywne uczestnictwo w unijnym programie Erasmus daje studentom możliwość studiowania na wielu partnerskich uczelniach.

Akademia Pomorska może poszczycić się ponadto największą na Pomorzu Środkowym Biblioteką, której zasoby liczą ok. 450 tys. jednostek inwentarzowych, w tym: - ok. 300 tys. wydawnictw zwartych (książek), - ok. 60 tys. jednostek czasopism tradycyjnych – ponad 3 tys. tytułów, (w tym ponad 700 w prenumeracie bieżącej i ok. 50 tytułów czasopism zagranicznych).

Biblioteka umożliwia też dostęp do kilkudziesięciu tysięcy czasopism i książek elektronicznych w 17 zagranicznych bazach danych.

Prowadzone przez uczelnię szerokie spektrum badań przekłada się na aktywne działanie Wydawnictwa Naukowego, które rocznie publikuje kilkadziesiąt pozycji wydawniczych. W stałej ofercie jest blisko 200 tytułów.

Akademia Pomorska jest uczelnią przyjazną studentom. Dynamicznie rozwijają się tutaj organizacje studenckie i koła naukowe. Wszyscy studenci mają bezpłatny dostęp do internetu. Młodzież akademicka może aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i realizować swoje pomysły twórcze w licznych zespołach muzycznych, śpiewaczych, kołach zainteresowań oraz w bardzo popularnym na słupskiej uczelni wolontariacie. Na terenie kampusu akademickiego działają dwa kluby studenckie. Kawiarenki i bufety gastronomiczne znajdują się we wszystkich obiektach dydaktycznych. W domach studenckich może zamieszkać prawie tysiąc osób. Na terenie kampusu działa ponadto stołówka oraz przychodnia lekarska.
Dodatkowe atuty:

Akademia Pomorska jest uczelnią przyjazną studentom. Dynamicznie rozwijają się tutaj organizacje studenckie i koła naukowe. Wszyscy studenci mają bezpłatny dostęp do internetu. Młodzież akademicka może aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i realizować swoje pomysły twórcze w licznych zespołach teatralnych, muzycznych, śpiewaczych oraz w bardzo popularnym na słupskiej uczelni wolontariacie. Na terenie kampusu akademickiego działają dwa kluby studenckie. Kawiarenki i bufety gastronomiczne znajdują się we wszystkich obiektach dydaktycznych. W domach studenckich może zamieszkać prawie tysiąc osób. Akademia Pomorska posiada także własną przychodnię lekarską.
Dodatkowe kursy, studia podyplomowe etc.:

Studia podyplomowe

Informacje o aktualnie prowadzonych i planowanych studiach podyplomowych można uzyskać pod podanymi numerami telefonicznymi w instytutach.

Instytut Pedagogiki tel. 059 840 54 09:
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna
 • Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
 • Pomoc psychologiczna
Instytut Historii tel. 059 840 53 24:
 • Podyplomowe studium wiedzy o społeczeństwie
 • Podyplomowe studium z historii
 • Podyplomowe studium z archiwistyki
 • Podyplomowe studium bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Instytut Filologii Polskiej tel. 059 840 53 26:
 • Filologia polska dla absolwentów innych specjalności
 • Komunikacja językowa i dziennikarstwo
 • Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
Instytut Fizyki tel. 059 840 53 99:
 • Fizyka z astronomią


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u