Zdamy.pl - darmowy portal edukacyjny, zawierający m.in. kilkaset programów matematycznych on-line

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej
WWW: www.wseiii.pl
E-mail: rekrutacja@wseiii.pl
Adres: 61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53.
Telefon: 061 8330 530.
Fax: 061 8330 530.
Rok powstania: 2009r.

Kierunki oraz uzyskiwane tytuły:

Pedagogika Specjalna

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna zdobywa w ich trakcie podstawową wiedzę z zakresu psychologii (ogólnej, rozwojowej, wychowawczej, społecznej, klinicznej), pedagogiki ogólnej, filozofii i etyki, historii wychowania, dydaktyki ogólnej i metodologii badań. Studia I stopnia na specjalności pedagogika specjalna stanowią pierwszy krok na drodze doskonalenia się w zawodzie pedagoga specjalnego. Student nabywa kompetencje zawodowe niezbędne w pracy terapeutycznej, dydaktyczno- wychowawczej i rewalidacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W procesie kształcenia nacisk kładziony jest na przedmioty o charakterze praktycznym (np. metody terapii dzieci z uszkodzonym mózgiem), które łączone są z podstawą teoretyczną (np. podstawy neurologii, logopedia).

Absolwent studiów ma możliwość podjęcia zatrudnienia jako specjalista z zakresu diagnostyki i terapii pedagogicznej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach kształcenia specjalnego oraz szkołach i klasach integracyjnych, w centrach rehabilitacji, w ośrodkach wczesnej interwencji, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych. Absolwent trzyletnich studiów licencjackich może kontynuować naukę na dwuletnich magisterskich studiach uzupełniających na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna.

Specjalności na Pedagogice specjalnej:
 • Oligofrenopedagogika z wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną.
 • Oligofrenopedagogika z językiem polskim
 • Oligofrenopedagogika z matematyką
 • Doradztwo zawodowe z adaptacją społeczną niepełnosprawnych i andragogiką
 • Logopedia z kinezjologią edukacyjną
 • Pedagogika terapeutyczna z arteterapią
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • Rewalidacja w zakresie wad słuchu i wzroku ( surdopedagogika i tyflopedagogika)
Archeologia

Studia na kierunku archeologia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej archeologii, która pozwala nie tylko na zaangażowanie się w dyskurs naukowy w tej dziedzinie, ale również na podjęcie pracy na archeologicznych badaniach wykopaliskowych w charakterze technika-dokumentalisty archeologicznego. Przygotowują również do samodzielnej identyfikacji, opisu, klasyfikacji i analizy znalezisk archeologicznych, z wykorzystaniem m. in. wiedzy z zakresu komputerowego przetwarzania informacji archeologicznych.

Specjalności na archeologii:
 • Archeologia pradziejowa
 • Archeologia turystyczna
 • Zarządzanie w archeologii
 • Archeologia śródziemnomorska
 • Archeologia- specjalność nauczycielska
Etnologia

Studia na kierunku etnologia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej etnologii. Absolwent będzie orientował się w problematyce zjawisk kulturowych, organizowania i funkcjonowania kultury oraz znaczenia kultury i historycznej zmienności form kulturowych w etnokulturowej różnorodności świata. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą mu podjąć pracę w ośrodkach kulturalnych i muzealnych, w roli specjalisty ds. stosunków społecznych i międzykulturowych, a także w firmach, instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych oraz korporacjach, które działają na polu międzynarodowym, międzyetnicznym oraz zatrudniają pracowników z różnych kręgów kulturowych, religijnych i narodowych.

Specjalności na etnologii:
 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia polityczna
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie
 • Turystyka międzynarodowa
 • Etnologia- specjalność nauczycielska
Dietetyka

Absolwent trzyletnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych. W trakcie nauki student zdobywa umiejętność oceny stanu odżywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia. Zdobywa także wiedzę z zakresu planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup pacjentów, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent dietetyki jest ponadto przygotowany do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami HACCP. Specjalności na dietetyce:
 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka w odnowie biologicznej
 • Dietetyka w sporcie
Tryby prowadzenia zajęć:

studia licencjackie w trybie dziennym i zaocznym, studia podyplomowe w trybie zaocznym.
Opis szkoły:

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach i praktykach rekrutujących się z terenu całego kraju, jak i nauczycielach akademickich z zagranicy.
Dodatkowe atuty:

Bardzo bogata oferta specjalności na pedagogice specjalnej oraz kierunków na studiach podyplomowych, umiarkowane opłaty, dogodny dojazd (PKP, PKS).
Studia podyplomowe:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Umożliwiają uzyskanie uprawnień nauczycielskich przez absolwentów szkół wyższych, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Programy studiów są zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 r. i obejmują min. 350 godzin. Spotkania mają charakter: wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk oraz seminariów. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, instruktorów i trenerów. Studia podyplomowe, w zależności od kierunku trwają 3 lub 4 semestry.

Kierunki na studiach podyplomowych
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Logopedia
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Surdopedagogika
 • Plastyka- muzyka- wiedza o kulturze
 • Terapia pedagogiczna
 • Tyflopedagogika
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie przedszkolne
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Zarządzanie oświatą
 • Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( m.in. ADHD)
 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Informatyka i Komputeryzacja w Kształceniu Specjalnym
 • Usprawnienia Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością
 • Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 • Doradztwo zawodowe oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i Kultury


COPYRIGHT © ERIM www.erim.pl erim@erim.pl, zdamy.pl - PORTAL EDUKACYJNY stat4u